Skutki społeczne i ekonomiczne 

    1) stworzenie warunków dla wzrostu bezpieczeństwa białkowego kraju, wynikającego z wykorzystania rodzimych surowców co ma znaczenie strategiczne, antyimportowe, ekonomiczne i proekologiczne;
2) stymulacja gospodarcza regionów o słabszych warunkach glebowych, ze względu na wprowadzenie do produkcji rolnej roślin strączkowych, które mogą być na takich glebach uprawiane oraz stymulacja rozwoju przedsiębiorczości pozarolnej w postaci rozwoju przetwórni pasz bazujących na wytworzonym materiale (szczególnie w regionach o słabiej rozwiniętym rolnictwie);
3) ograniczenie zanieczyszczenia środowiska (powietrza i gleby) dzięki zmniejszonemu wykorzystaniu nawozów azotowych i paliw kopalnych oraz uproszczonym systemom uprawy w zróżnicowanym i proekologicznym płodozmianie;
4) oszczędności wynikające z wprowadzenia niskonakładowych technologii uprawy;
5) stworzenie podstaw naukowych do hodowli ulepszonych odmian roślin strączkowych pozbawionych dotychczasowych wad;
6)  podniesienie kwalifikacji zawodowych rolników, uwzględniających nowoczesne technologie uprawy, skutki następcze roślin strączkowych w płodozmianie i możliwości samozaopatrzenia w wysokobiałkowe komponenty pasz;
7)    poznanie aktualnej wartości pokarmowej nowych odmian roślin strączkowych pozwoli na wprowadzenie nowych wartości do polskich norm żywienia drobiu i trzody chlewnej, w konsekwencji - lepsze wykorzystanie tych komponentów paszowych przez zwierzęta oraz poprawa ekonomiki odchowu wpłynie na zwiększenie zysków rolników;
8) opracowanie receptur koncentratów wysokobiałkowych i mieszanek pełnoporcjowych wyłącznie na bazie pasz krajowych zwiększy atrakcyjność ofert produkcyjnych małych gospodarstw rolnych (w tym rodzinnych) i ekologicznych;
9) możliwości prowadzenia zintegrowanej produkcji rolnej (od pola do stołu), która wpłynie na zwiększenie zdolności wytwórczych produktów lokalnych w oparciu o wyłącznie miejscowe pasze, w konsekwencji nastąpi zwiększenie miejsc pracy oraz wzrost dochodów rolników i pracowników przemysłu rolno-spożywczego;
10) korzystne warunki dla samoorganizacji i wzrostu rynku pracy na poziomie lokalnym/gminnym przez organizację spółek produkcji nasion, obrotu surowcem i współpracę z zakładami paszowymi i fermami zwierząt;
11) stworzenie warunków dla produkcji żywności pozbawionej komponentów pochodzenia GMO, uwzględniającej gusty konsumentów.