Zgodność założeń z  priorytetami  "Strategii Rozwoju Kraju "

Program wieloletni jest zgodny z następującymi priorytetami „Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”:

priorytetem 1. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” w zakresach:
a) zwiększenia nakładów na B+R (badania i rozwój),
b) potrzeby większego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych przez podmioty gospodarcze. Inwestowanie prośrodowiskowe może zapewnić trwały i zrównoważony, w dalszej perspektywie, rozwój gospodarczy oraz ograniczyć koszty zewnętrznej działalności gospodarczej.

priorytetem 5. „Rozwój obszarów wiejskich” w zakresie wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych przy jednoczesnym dostosowaniu do wymogów wspólnotowych. Będzie to skutkowało między innymi podniesieniem poziomu efektywności rolnictwa, dostosowaniem produkcji do wymagań konsumenta oraz utrzymaniem dobrej pozycji  polskich produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

priorytetem 6. „Rozwój regionalny i podniesienie poziomu spójności terytorialnej”. Dla podniesienia konkurencyjności polskich regionów niezbędne jest, między innymi, wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego jako istotnego potencjału rozwojowego. Konkurencyjność zapewniona będzie w tym przypadku zwiększeniem powierzchni upraw roślin strączkowych, jako alternatywą dla upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych co będzie miało bezpośredni związek ze stosowaniem produktów tradycyjnych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Polskim produktom cieszącym się dobrą renomą ze względu na ich walory, wysoka marka będzie zapewniona dzięki wyeliminowaniu „ryzyka” kontaktu na etapie produkcji z produktami genetycznie zmodyfikowanymi. 

W priorytetach programów ochrony środowiska poszczególnych regionów, jako jedno z najważniejszych zadań podawane jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów cieplarnianych. Rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne stanowią znaczący element redukujący uwalnianie się gazów cieplarnianych a działania zmierzające do zwiększenia ich uprawy są zgodne z:

  • Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,
  • Protokołem z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ o ochronie klimatu Ziemi,
  • Polityką Klimatyczną Polski – strategiami redukcji gazów cieplarnianych w Polsce do 2020 r.
            Ponadto wspieranie rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej i edukacyjnej oraz działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i przedsiębiorstw, a także rozwój instytucji otoczenia przedsiębiorstw zajmujących się transferem technologii do gospodarki, również prowadzi do podniesienia konkurencyjności.