Realizacja programu                

Program będzie realizowany w dwóch płaszczyznach:

1)  prowadzenie prac naukowych i wdrożeniowych,

          - prowadzenie badań naukowych dotyczących poprawy stabilności i jakości plonu
             roślin strączkowych,
          - prowadzenia badan naukowych doskonalących nowe trendy w technologii uprawy
             roślin strączkowych i ich mieszanek ze zbożami,
          - prowadzenie badań naukowych określających możliwości zastąpienia poekstrakcyjnej
             śruty sojowej nasionami rodzimych gatunków roślin strączkowych,
          - prowadzenie badań naukowych określających ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
             produkcji oraz infrastruktury rynku i systemu obrotu, a także opłacalności produkcji
             nasion roślin strączkowych,
          - prowadzenie nadań naukowych poprawiających jakość pasz  oraz poziom plonowania
             trwałych użytków zielonych.

2)  upowszechniania wiedzy.

         - publikowanie prac naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych,
         - upowszechnianie wiedzy  poprzez artkuły w fachowych czasopismach  rolniczych,
         - prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego,
            izb rolniczych oraz rolników,
         - prowadzenie i udzielanie porad i konsultacji dla rolników z wykorzystaniem internetu