Wpływ realizacji  programu na  gospodarkę 

ttKoszty realizacji proponowanego programu wieloletniego wynosić będą około 35 mln zł w okresie pięciu lat. Będą jednak niewspółmiernie niskie do późniejszych korzyści dla gospodarki kraju – ekonomicznych (bezpośrednich i pośrednich), jak też dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska. Większy obszar upraw podniesie bezpieczeństwo paszowe kraju oparte obecnie na imporcie modyfikowanej genetycznie śruty sojowej. Zwiększona bioróżnorodność płodozmianu poprawi żyzność gleby oraz zapewni wyższe plony roślin następczych. Zwiększenie powierzchni uprawy roślin strączkowych pociągnie za sobą ograniczenie zapotrzebowania na nawozy azotowe co zmniejszy zużycie paliw kopalnych, niezbędnych do ich produkcji i dostarczania na uprawy. Z kolei mniejsza chemizacja upraw ma korzystny wpływ na środowisko – czystość wody i powietrza. Opracowanie modelowego systemu działania rynkowej struktury organizacyjnej i logistycznej dla obrotu i wykorzystania nasion roślin strączkowych i śruty rzepakowej powinno zaowocować uporządkowaniem rynku w tym utworzeniem nowych podmiotów handlowych i tym samym nowych miejsc pracy. Określenie poziomu ekspozycji na ryzyko rynkowe a także sposobów zarządzania ryzykiem pozwoli na aktywne stabilizowanie dochodów w produkcji obrocie i przerobie roślin strączkowych.  Sytuacja taka przyczyni się do większej aktywności w powstawaniu na terenie  gmin lub regionów podmiotów organizujących produkcję roślin strączkowych, odbiór wytworzonych nasion oraz śruty od producentów estru rzepakowego, a także dostaw komponentów wysokobiałkowych do zakładów paszowych i ferm.

            Wykonawcy programu zakładają, że wzrost plonowania roślin strączkowych  wyniesie około 0,2 t/ha. Jednocześnie zakłada się, że nastąpi zwiększenie powierzchni upraw z ok. 180 tys. ha do co najmniej 300 tys. ha. co przy średniej cenie rynkowej nasion wynoszącej 700 zł da wzrost przychodów rolników o około 42 mln zł rocznie. Dla całkowitego zaspokojenia potrzeb paszowych w oparciu o rodzime komponenty należało by zwiększyć powierzchnię upraw strączkowych do ok. 500 tys. ha. Ponadto rośliny strączkowe mają wpływ na plonowanie roślin następczych. Dla zbóż wzrost plonu bez żadnych dodatkowych nakładów, takich jak nawożenie, wynosi od 0,5 – 1 t/ha. Biorąc pod uwagę cenę interwencyjną skupu zbóż, przychody rolników z tytułu obsiewu większej powierzchni upraw o co najmniej 120 tys. ha wyniosą od 24 – 48 mln  zł rocznie. 

            Proponowany program jest zgodny ze „Strategią rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013” oraz z przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach w zakresie stosowania genetycznie modyfikowanych komponentów pasz. Gospodarstwa rolne, producenci pasz i fermy powinny osiągnąć lepsze efekty ekonomiczne z korzyściami dla konsumenta i środowiska, co łącznie wpisuje się w zasady rozwoju zrównoważonego rolnictwa.

            Równolegle z programem będzie realizowany program wsparcia dla rolników uprawiających  rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne, tzw. wsparcie specjalne z tytułu prowadzenia określonych rodzajów gospodarki rolnej, które mają znaczenie dla ochrony lub poprawy stanu środowiska.