Strona główna Obszar 1
Konferencja Naukowa nt. „Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych" Drukuj Email

21.05.16 W W dniach 19-20 maja 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych”, które zorganizował Zakład Uprawy Roślin Pastewnych oraz Puławski Oddział Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.

Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, który na ręce Dyrektora, skierował list do organizatorów i uczestników konferencji.

Uroczystego otwarcia dokonał prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB, który przypomniał, że produkcja pasz jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce. Następnie głos zabrał pan Sławomir Struski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, który podkreślił znaczenie roślin pastewnych w polskim rolnictwie.

Celem konferencji było określenie biologicznych podstaw potencjału produkcyjnego roślin pastewnych oraz wskazanie możliwości zwiększenia ich konkurencyjności w stosunku do innych gatunków, przedstawienie i podsumowanie dotychczasowych wyników badań dotyczących produkcji pasz i ich wykorzystania w żywieniu zwierząt oraz wskazanie nowych perspektyw. Przedstawiono istotne zmiany w organizacji bazy paszowej na przestrzeni ostatnich lat, uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne i zróżnicowanie regionalne uprawy roślin pastewnych. Wskazano również na możliwości pozapaszowego wykorzystania roślin pastewnych.

W konferencji wzięło udział 80 osób z różnych ośrodków naukowych w kraju (IFR PAN Kraków, UP Poznań, SGGW Warszawa, UTP Bydgoszcz, UP Lublin, UWM Olsztyn, ITP Falenty, IHAR Radzików, UR Kraków, UPH Siedlce, PWSZ Krosno, COBORU Słupia Wielka) oraz grupa pracowników z IUNG-PIB.

Podczas konferencji wygłoszono 7 referatów plenarnych, 19 doniesień ustnych oraz zaprezentowano 33 postery, których tematyka dotyczyła:
- biologicznych podstaw produkcyjności roślin pastewnych,
- aktualnych trendów w technologiach produkcji roślinnych surowców paszowych,
- jakości pasz i ich wykorzystania w żywieniu zwierząt,
- organizacyjno-ekonomicznych uwarunkowań produkcji pasz,
- pozarolniczego wykorzystania roślin pastewnych.

Tematyka konferencji była bardzo szeroka, ponieważ obejmowała zarówno badania podstawowe jak i utylitarne. Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na konieczność dalszego poznawania procesów związanych z fizjologią plonowania roślin oraz stosowaniem nowoczesnych metod w hodowli nowych odmian roślin pastewnych o pożądanych cechach plonotwórczych i jakościowych.

Dużo miejsca poświęcono także problemom dotyczącym reakcji roślin na działanie niekorzystnych czynników środowiska. Odnosiło się to zwłaszcza do coraz częściej pojawiających się okresów suszy oraz podejmowanych prób łagodzenia ich niekorzystnych skutków poprzez poszukiwanie odmian o zwiększonej odporności na niedobór wody w glebie czy stosowanie na szerszą skalę opłacalnych systemów nawadniania. Wskazano na duży postęp technologiczny, uwarunkowany w dużej mierze zastosowaniem techniki i informatyzacji w procesie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Podkreślono celowość poszukiwania i doskonalenia krajowych źródeł białka roślinnego oraz dążenie do coraz bardziej efektywnego wykorzystania roślinnych surowców białkowych w produkcji pasz treściwych.

Jako bardzo ważne uznano zagadnienie racjonalnego żywienienia zwierząt uwzględniające dostosowanie dawki pokarmowej i jakości paszy do okresu ich życia. Znaczna część zagadnień dotyczyła opłacalności produkcji pasz uzyskiwanych w różnych uwarunkowaniach przyrodniczych i stosowanych rozwiązaniach agrotechnicznych. Podkreślono złożoność prowadzonej oceny ekonomicznej wynikającej z faktu, że produkcja pasz stanowi jedynie jeden element tej oceny a dalszym jej etapem jest produkcja zwierzęca. Dyskutowano także nad możliwością wykorzystania wybranych gatunków roślin pastewnych do produkcji paliw odnawialnych z uwzględnieniem zagwarantowania potrzeb paszowych i żywieniowych kraju.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z działalnością Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB: Werbkowice, Grabów i Kępa-Puławy, która została przedstawiona przez Dyrektorów ww RZD. Ciekawym punktem konferencji było także wystąpienie Dyrektora ds. marketingu Spółdzielni Mleczarskiej Ryki pan Patrycjusza Majchrowicza, który przedstawił rys historyczny oraz obecną działalność Spółdzielni. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość degustacji serów produkowanych w tym Zakładzie.

W końcowej części konferencji podkreślono potrzebę organizowania tego typu spotkań z udziałem szerokiego grona specjalistów zajmujących się uprawą i wykorzystaniem roślin pastewnych.