Strona główna Zadania
Zadanie 6 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 6. Zwiększenie wykorzystania potencjału trwałych użytków zielonych w produkcji białka paszowego dla bydła mlecznego".

 

Wykonawca: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Cel: Ocena przydatności dwóch metod podsiewu zdegradowanych łąk położonych na glebach mineralnych i organicznych, wykonanych w dwóch terminach, poprzez określenie optymalnych warunków uzyskania wysokiej jakości kiszonki z runi łąkowej z dużym udziałem roślin motylkowatych z uwzględnieniem efektów żywieniowych oraz ilościowych i jakościowych cech mleka..

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

 • Rozpoznanie składu botanicznego i warunków siedliskowych (glebowo-wodnych) w wybranych gospodarstwach.
 • Opracowanie składu mieszanek nasion traw i roślin motylkowatych w dostosowaniu do warunków siedliskowych łąk.
 • Wykonanie renowacji metodą podsiewu (dwoma agregatami) w terminie jesiennym.
 • Nadzór zbioru i zakiszenia runi łąkowej z TUZ w gospodarstwach.
 • Ocena jakości dotychczas produkowanych pasz z runi łąkowej.
 • Wyjściowa ocena wydajności i jakości mleka.

2) Etap II – 2017 r.:

 • Wykonanie renowacji metodą podsiewu (dwoma agregatami) w terminie wiosennym.
 • Ocena składu botanicznego runi I pokosu na obiektach doświadczalnych podsianych w terminie jesiennym oraz niepodsianych.
 • Nadzór zbioru i zakiszenia runi łąkowej z TUZ w gospodarstwach.
 • Ocena jakości pasz uzyskiwanych z łąk podsianych oraz bez podsiewu.
 • Ocena wydajności i jakości mleka.
 • Szkolenia i publikacje.

3) Etap III – 2018 r.:

 • Ocena składu botanicznego runi I pokosu na obiektach doświadczalnych podsianych w obu terminach.
 • Ocena wartości użytkowej runi metodą Lwu pierwszego pokosu oraz metodą laboratoryjną w zakresie zawartości składników pokarmowych ze wszystkich pokosów.
 • Ocena plonowania runi łąkowej w trzech pokosach na doświadczeniach.
 • Nadzór zbioru i zakiszenia runi łąkowej z TUZ w gospodarstwach.
 • Ocena jakości pasz produkowanych z łąk podsianych oraz bez podsiewu.
 • Ocena wydajności i jakości mleka.
 • Szkolenia i publikacje.

4) Etap IV – 2019 r.:

 • Ocena wartości użytkowej runi metodą Lwu pierwszego pokosu oraz metodą laboratoryjną w zakresie zawartości składników pokarmowych ze wszystkich pokosów.
 • Ocena plonowania runi łąkowej w trzech pokosach na doświadczeniach.
 • Nadzór zbioru i zakiszenia runi łąkowej z TUZ w gospodarstwach.
 • Ocena jakości pasz produkowanych z łąk podsianych oraz bez podsiewu.
 • Ocena wydajności i jakości mleka.
 • Szkolenia i publikacje.

5) Etap V – 2020 r.:

 • Ocena wartości użytkowej runi metodą Lwu pierwszego pokosu oraz metodą laboratoryjną w zakresie zawartości składników pokarmowych ze wszystkich pokosów.
 • Ocena plonowania runi łąkowej w trzech pokosach na doświadczeniach.
 • Nadzór zbioru i zakiszenia runi łąkowej z TUZ w gospodarstwach.
 • Ocena jakości pasz produkowanych z łąk podsianych oraz bez podsiewu.
 • Ocena wydajności i jakości mleka.
 • Szkolenia i publikacje oraz opracowanie zaleceń w zakresie sposobów i efektów renowacji TUZ oraz jakości uzyskiwanych z nich pasz.

 

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Proponowane w zadaniu metody podsiewu ukierunkowane na poprawę wykorzystania potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych i jakości uzyskanych z nich pasz, są ważne ze względu na możliwość ograniczenia zużycia drogich wysokobiałkowych pasz treściwych. Najtańszym sposobem renowacji jest metoda podsiewu, która wpisuje się w politykę rolną UE zmierzającą do niskonakładowych form produkcji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.

Rozwiązanie problemu w zakresie doskonalenia technologii podsiewu użytków zielonych, zwłaszcza na glebach torfowo-murszowych, pozwoli na efektywne wykorzystanie ich potencjału produkcyjnego również w wyniku intensywnego rozwoju nowo wprowadzonych gatunków traw i roślin motylkowatych drobnonasiennych w ruń łąkową lub pastwiskową. Wykorzystanie odmian tetraploidalnych traw i roślin motylkowatych drobnonasiennych charakteryzujących s1ę dużym potencjałem produkcyjnym znacząco wpłynie na poprawę strawności i smakowitości uzyskanej paszy oraz poprawę bilansu energetyczno-białkowego dawek pokarmowych, ważnych w racjonalnym żywieniu bydła zarówno mlecznego oraz mięsnego.

Uzyskane wyniki badań dadzą odpowiedź na pytanie jaka jest przydatność rum łąkowej z dużym udziałem roślin motylkowatych drobnonasiennych do zakiszania oraz jak kształtuje się jakość i wartość pokarmowa kiszonek wyprodukowanych z ich udziałem a ponadto w jakim zakresie można ją modyfikować poprzez stosowanie różnego rodząju dodatków kiszonkarskich.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    18.01.16

Poprawiony 18.01.16
Liczba odwiedzin :2719