Strona główna Zadania
Zadanie 3.5 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 3.5. Określenie możliwości uprawy ozimych form roślin strączkowych, uprawy pasowej oraz efektów stosowania hydrożeli w warunkach agrokłimatycznych Połski".

Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współpraca: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, IUNG PIB

Cel: Poszukiwanie sposobów uprawy zimujących form grochu, bobiku i łubinu białego w warunkach Polski poprzez ocenę zimotrwałości ozimych form wybranych gatunków i odmian roślin strączkowych. Określenie produkcyjnych i ekonomicznych efektów zastosowania uprawy pasowej w agrotechnice grochu, bobiku, łubinu i soi na cechy jakościowe nasion oraz określenie wpływu hydrożeli na wzrost, rozwój i plonowanie oraz efekty ekonomiczne uprawy wybranych gatunków roślin strączkowych na glebach lżejszych.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

  • Założenie czterech doświadczeń polowych z uprawą pasową grochu, bobiku, łubinu i soi, czterech doświadczeń polowych z wczesnowiosennymi i późnojesiennymi siewami grochu i łubinu.
  • Wykonanie prac laboratoryjnych nad uszlachetnieniem (otoczkowaniem) nasion oraz założenie dwóch doświadczeń polowych z grochem i bobikiem z zastosowaniem hydrożeli.
  • Na wszystkich doświadczeniach przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, obserwacje przebiegu faz rozwojowych oraz wzrostu roślin, występowania agrofagów, określenie elementów plonowania, plonu nasion i jego jakości.

2) Etap II – 2017 .:

  • Kontynuacja prac z roku poprzedniego oraz założenie doświadczeń demonstracyjnych.

2) Etap III – 2018 .:

  • Kontynuacja prac z roku poprzedniego .

3) Etap IV – 2019 r.:

  • Kontynuacja prac z roku poprzedniego.

4) Etap V – 2020 r.:

  • Analizy laboratoryjne, podsumowanie badań, analiza uzyskanych wyników, wykonanie obliczeń statystycznych, syntetyczne opracowanie wyników.
    We wszystkich latach realizacji zadania będą upowszechniane jego wyniki celem wskazania praktyce najlepszych rozwiązań. Upowszechnianie będzie następować w formie publikacji naukowych, popularno-naukowych, instrukcji wdrożeniowych, zaleceń dla praktyki, organizacji i udziału w szkoleniach, sympozjach, dniach pola, targach, wystawach rolniczych i konferencjach naukowych oraz branżowych..

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Wyniki badań wskażą praktyce rolniczej najbardziej przydatne do uprawy odmiany ozime, niezarejestrowane w Polsce. Dotychczas wykonane badania nad przezimowaniem ozimych odmian grochu siewnego wskazują na bardzo ważne znaczenie jesiennego terminu siewu. Zastosowanie specjalnych zabiegów chroniących nasiona odmian jarych przed pęcznieniem po wysiewie jesiennym pozwoli wyrosłym z takich nasion roślinom na lepsze wykorzystanie wody pozimowej. Określona zostanie celowość uprawy roślin strączkowych w systemach pasowych oraz wykazane zostaną różnice pomiędzy gatunkami roślin strączkowych w reakcji na uprawę pasową. Praktyka rolnicza otrzyma wyniki określenia efektów produkcyjnych i ekonomicznych stosowania hydrożeli w uprawie roślin strączkowych, ich wpływu na zawartości materii orgamcznej w glebie oraz pojemność sorpcyjną kompleksu glebowego.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    18.01.16

Poprawiony 18.01.16
Liczba odwiedzin :1726