Strona główna Zadania
Zadanie 3.1 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 3.1. Doskonalenie technologii uprawy roślin strączkowych, ze szczególnym uwzględnieniem bobiku, łubinu białego i soi, w aspekcie efektów produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych dla rolnictwa zrównoważonego".

Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Współpraca: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa !HAR

Cel: Opracowanie nowych, ekonomicznie uzasadnionych, technologii uprawy, podnoszących metodami agrotechnicznymi wielkość i jalmść plonów bobiku, łubinu białego i soi w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Realizacja celu nastąpi poprzez określenie wpływu następczego bobiku, łubinu białego i soi na wydajność zmianowań z różnym udziałem zbóż, określenie skuteczności stosowania krajowych i zagranicznych szczepionek bakteryjnych, ilości azotu związanego z powietrza przez badane gatunki oraz ilości azotu pozostawionego dla roślin następczych oraz określenie wpływu zmienności matemaJnej (rozmieszczenia nasion na roślinie), desykacji (wyrównanie dojrzewania roślin), terminu zbioru oraz długości okresu przechowywania na jalmść materiału siewnego roślin strączkowych..

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

 • Założenie i przeprowadzenie siedemnastu doświadczeń polowych ścisłych, a jesiemą następczych. Badane będą następujące czynniki: system uprawy roli, rodzaje gleby, nawożenie, herbicydy z wyłączeniem stosowania środków zawierających glifosat i glufosynat amonowy, koinokulacja, szczepionki bakterii brodawkowych, azot znakowany 15N, desykanty z wyłączeniem stosowania środków zawierających glifosat i glufosynat amonowy, terminy zbioru, wpływ postępowania z nasionami po zbiorze na jakość materiału siewnego. W czasie wegetacji przeprowadzone zostaną obserwacje przebiegu faz rozwojowych, zachwaszczenia, występowania agrofagów.
 • Określenie: obsady roślin, zmian właściwości fizyko-chemicznych oraz biologicznych gleby, elementów struktury plonu, plonu i jego jakości, ilości związanego z powietrza azotu oraz efektów ekonomicznych.
 • Upowszechnienie wyników badań na szkoleniach i sympozjach dla rolników, dniach pola, targach, wystawach, konferencjach oraz w formie publikacji.

2) Etap II – 2017 .:

 • Założenie i przeprowadzenie dwudziestu pięciu doświadczeń polowych w tym ścisłych, łanowych, demonstracyjnych, a jesienią następczych. Badane będą czynniki: systemy uprawy roli, rodzaje gleby, nawożenie, herbicydy z wyłączeniem stosowania środków zawierających glifosat i glufosynat amonowy, koinokulacja, szczepionki bakterii brodawkowych, azot znakowany 15N, desykanty z wyłączeniem stosowania środków zawierających glifosat i glufosynat amonowy, terminy zbioru nasion, wpływ postępowania z nasionami po zbiorze na jakość materiału siewnego..
 • Przeprowadzenie obserwacji w czasie wegetacji przebiegu faz rozwojowych, zachwaszczenia, występowania agrofagów. Określenie obsady roślin, zmiany właściwości fizyko-chemicznych oraz biologicznych gleby, element struktury plonu, plon nasion i jego jakość, ilości związanego z powietrza azotu oraz efekty ekonomiczne.
 • Upowszechnienie wyników badań w praktyce na: szkoleniach i sympozjach dla rolników, dniach pola, targach, wystawach, konferencjach oraz w formie publikacji popularno-naukowych.

2) Etap III – 2018 .:

 • Założenie i przeprowadzenie dwudziestu siedmiu doświadczeń polowych, w tym ścisłych, łanowych, demonstracyjnych, a jesienią następczych. Badane będą między innymi następujące czynniki: systemy uprawy roli, rodzaje gleby, nawożenie, herbicydy z wyłączeniem stosowania środków zawierających glifosat i glufosynat amonowy, koinokulacja, szczepionki bakterii brodawkowych, azot znakowany 15N, desykanty z wyłączeniem stosowania środków zawierających glifosat i glufosynat amonowy, terminy zbioru nasion, wpływ postępowania z nasionami po zbiorze na jakość materiału siewnego.
 • Przeprowadzenie obserwacji w czasie wegetacji: przebiegu faz rozwojowych, zachwaszczenia, występowania agrofagów. Określenie obsady roślin, zmiany właściwości fizyko-chemicznych oraz biologicznych gleby, elementy struktury plonu, plon nasion i jego jakość, ilość związanego z powietrza azotu oraz efekty ekonomiczne. Upowszechnienie wyników badań w praktyce rolniczej na szkoleniach i sympozjach dla rolników, dniach pola, targach, wystawach, konferencjach oraz w formie publikacji popularno-naukowych.


3) Etap IV – 2019 r.:

 • Założenie i przeprowadzenie dwudziestu siedmiu doświadczeń polowych w tym ścisłych, łanowych, demonstracyjnych, a jesienią następczych. Badane będą między innymi następujące czynniki: systemy uprawy roli, rodzaje gleby, nawożenie, herbicydy z wryłączeniem stosowania środków zawierających glifosat i glufosynat amonowy, koinokulacja, szczepionki bakterii brodawkowch, azot znakowany 15N, desykanty z wyłączeniem stosowania środków zawierających glifosat i glufosynat amonowy, terminy zbioru nasion, wpływ postępowania z nasionami po zbiorze na jakość materiału siewnego.
 • Przeprowadzenie obserwacji w czasie wegetacji: przebiegu faz rozwojowych, zachwaszczenia, występowania agrofagów. Określone zostaną: obsada roślin, zmiany właściwości fizyko-chemicznych oraz biologicznych gleby, elementy struktury plonu, plon i jego jakość, ilość związanego z powietrza azotu oraz efekty ekonomiczne.
 • Upowszechnienie wyników w praktyce rolniczej na szkoleniach i sympozjach dla rolników, dniach pola, targach, wystawach, konferencjach, oraz w formie publikacji popularno-naukowych..

4) Etap V – 2020 r.:

 • Wykonanie zabiegów agrotechnicznych na 11 doświadczeniach następczych, ocena przebiegu faz rozwojo\\'Ych roślin oraz występowania agrofagów, określenie: elementów plonowania, plonu i jego jakości oraz efektów ekonomicznych.
 • Zestawienie i analiza uzyskanych wyników, wykonanie obliczeń statystycznych, syntetyczne opracowanie wyników..
 • Upowszechnienie wyników w praktyce rolniczej na szkoleniach i sympozjach, dniach pola, targach, wystawach oraz w formie publikacji popularno-naukowych, instrukcji wdrożeniowych, zaleceń dla praktyki. Upowszechnienie wyników na konferencjach naukowych oraz w formie publikacji naukowych.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Wyniki badań dostarczą praktyce rolniczej wiedzy z zakresu nowych, ekonomicznie uzasadnionych technologii uprawy bobiku, łubinu białego i soi, stwarzających szansę wzrostu
zainteresowania uprawą tych gatunków w kraju. Wprowadzenie do praktyki rolniczej uzasadnionych zmianowań z udziałem bobiku, łubinu białego i sm przyczyni się do znacznego ograniczenia stosowania nawozów azotowych, ważnego aspektu zgodnego z ideą rolnictwa zrównoważonego.

Uzyskana zostanie nowa wiedza w zakresie ilości wiązania azotu z powietrza przez bobik, łubin biały i soję. Rozpoznanie ilości "wyprodukowanego azotu" przez te rośliny umożliwi w praktyce rolniczej wykorzystanie tej wiedzy do zmniejszenia nawożenia azotem zbóż innych roślin następczych. W zaleceniach agrotechnicznych uwzględniona zostanie nowa wiedza dotycząca roli tradycyjnego szczepienia nasion bakteriami brodawkowymi oraz stosowania koinokulacji w produkcyjności roślin strączkowych. Poszerzona zostanie wiedza praktyczna dotycząca ulepszania produkcji wysokiej jakości materiału siewnego roślin strączkowych.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    15.01.16

Liczba odwiedzin :1957