Strona główna Zadania
Zadanie 2.5 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 2.5. Analiza zmienności, sposobu dziedziczenia wskaźników fizjologicznych u łubinu wąskołistnego i grochu siewnego oraz możliwości ich wykorzystania w ulepszaniu produktywności roślin".

Wykonawca: IGR PAN

 

Cel: Celem zadania będzie zbadanie możliwości zwiększenia produktywności łubinu wąskolistnego i grochu poprzez ulepszenie wskaźników fizjologicznych, w tym:

 1. analiza zmienności parametrów fluorescencji, zawartości chlorofilu oraz potencjału wodnego liści w kolekcji materiałów wyjściowych (doświadczenia polowe);
 2. określenie korelacji między wybranymi wskaźnikami fizjologicznymi, a plonem i elementami struktury plonu;
 3. wyodrębnienie genotypów o skrajnych wartościach wybranych wskaźników fizjologicznych, wykonanie krzyżowań i analiza sposobu ich dziedziczenia;
 4. oszacowanie wpływu genotypu i środowiska na kształtowanie wybranych wskaźników fizjologicznych u łubinu wąskolistnego i grochu;
 5. zbadanie zmian wybranych wskaźników fizjologicznych związanych z postępem hodowlanym;
 6. opracowanie metody hodowli z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej testującej wskaźniki fizjologiczne roślin.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

 • Przygotowanie założeń metodycznych doświadczeń polowych dla oceny zmienności u łubinu wąskolistnego i postępu w materiałach hodowlanych (łubin wąskolistny i groch) oraz przeprowadzenie doświadczeń.

2) Etap II – 2017 .:

 • Przeprowadzenie doświadczeń polowych oceniających zmienność oraz krzyżowania wybranych genotypów o skrajnych wartościach cech (łubin wąskolistny i groch).

2) Etap III – 2018 .:

 • Przeprowadzenie doświadczeń polowych oceniających zmienność u grochu, oszacowanie wartości cech w populacjach pokolenia F1 (łubin wąskolistny i groch) oraz populacji mapującej łubinu wąskolistnego.

 

3) Etap IV – 2019 r.:

 • Analiza sposobu dziedziczenia na podstawie oceny wartości cech w pokoleniach R, F1 i F2, (łubin wąskolistny i groch).

4) Etap V – 2020 r.:

 • Przeprowadzenie doświadczeń polowych dla oceny postępu w materiałach hodowlanych (łubin wąskolistny i groch) oraz analiza zmienności wskaźników fizjologicznych w populacji mapującej grochu.
 • Końcowe opracowanie wyników ze szczególnym uwzględnieniem metody hodowli wykorzystującej parametry fizjologiczne związane z plonowaniem.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Realizacja postawionego celu u dwóch gatunków roślin strączkowych pozwoli na poznanie zakresu zmienności pod względem wybranych wskaźników fizjologicznych, skorelowanych z parametrami plonowania, sposobu ich dziedziczenia i możliwości wykorzystania w hodowli w zwiększaniu zdolności plonotwórczych odmian.

Wyniki będą na bieżąco przekazywane spółkom hodowlanym, innym zainteresowanym oraz będą ogólnie dostępne dla instytucji naukowych i naukowo-dydaktycznych.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 14.01.16
Liczba odwiedzin :1853