Strona główna Zadania
Zadanie 2.1 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 2.1. Poprawa wartości użytkowej grochu (Pisum sativum L.), łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) oraz łubinu białego (L. alhus L.) poprzez obniżenie w nasionach zawartości anty-żywieniowych oligosacharydów rodziny rafinozy oraz obniżenie podatności grochu na askochytozę."

 

Wykonawca: IGR PAN

Współpraca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Cel: Celem zadania będzie potwierdzenie współwystępowania genów uczestniczących w wykształcaniu wybranych użytkowych cech grochu (metabolizm cukrowców i odporność na askochytozę) ze zidentyfikowanymi wcześniej QTL, odpowiedzialnymi za skład jakościowy nasion i odporność roślin na porażenie patogenem oraz uzyskanie linii hodowlanych i odmian grochu, łubinu wąskolistnego i białego o maksymalnie zredukowanej zawartości antyżywieniowych oligosacharydów rodziny rafinozy (ang. RFOs).

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

  • Wytypowanie sekwencji genów o zróżnicowanej ekspresji w reakcji na porażenie Mycosphaerella pinodes oraz genów o zróżnicowanej ekspresji w szlaku biosyntezy oligosacharydów.
  • Mapowanie genetyczne i weryfikacja QTL. Potranskrypcyjne wyciszame genu syntazy galaktinolu (PsGOLS) w grochu.
  • Monitoring obniżania zawartości RFOs i wzrostu zawartości galaktozylocyklitoli w nasionach grochu i łubinów w wyniku prac hodowlanych.

2) Etap II – 2017 .:
Kontynuacja prac z roku poprzedniego

2) Etap III – 2018 .:
Kontynuacja prac z roku poprzedniego


3) Etap IV – 2019 r.:

  • Wytypowanie sekwencji genów o zróżnicowanej ekspresji w reakcji na porażenie Mycosphaerella pinodes oraz genów o zróżnicowanej ekspresji w szlaku biosyntezy o ligo sacharydów.
  • Mapowanie genetyczne i potwierdzenie zróżnicowania ekspresji wybranych genów. Potranskrypcyjne wyciszenie genu syntazy galaktinolu (PsGOLS) w grochu.
  • Określenie wpływu wyciszenia ekspresji PsGOLS na akumulację RFOs w nasionach grochu oraz jakość fizjologiczną nasion.
  • Monitoring obniżania zawartości RFOs i wzrost zawartości galaktozylocyklitoli w nasionach grochu i łubinów w wyniku prac hodowlanych.

4) Etap V – 2020 r.:

  • Wytypowanie sekwencji genów o zróżnicowanej ekspresji w reakcji na porażenie Mycosphaerella pinodes oraz genów o zróżnicowanej ekspresji w szlaku biosyntezy oligosacharydów.
  • Mapowanie genetyczne i potwierdzenie zróżnicowania ekspresji wybranych genów. Potranskrypcyjne wyciszenie genu syntazy galaktinolu (PsGolS) w grochu.
  • Określenie wpływu wyciszenia ekspresji PsGOLS na akumulację RFOs w nasionach grochu oraz jakość fizjologiczną nasion.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Przewidywanym efektem praktycznym będzie wytypowanie genów kandydatów, kontrolujących zawartość oligosacharydów w nasionach oraz odporność na Mycosphaerella pinodes u grochu. Zweryfikowane zostanie współwystępowanie w genomie wyznaczonych genów i QTL. Zwiększy to możliwość przeniesienia genów odporności z form grochu mniej podatnych na askochytozę do odmian uprawnych oraz obniżenia poziomu substancji antyżywieniowych. Uzyskanie odmian grochu o obniżonej zawartości RFOs, a łubinu białego i łubinu wąskolistnego o podwyższonej zawartości cyklitoli i galaktozylocyklitoli, będzie przydatne dla wyboru odmian z przeznaczeniem na cele paszowe lub jako naturalnego źródła pro-zdrowotnych cyklitoli i ich a-o-galaktozydów do stosowania jako dodatki paszowe.

Wyniki realizacji zadania będą wykorzystane przez producentów materiału nasiennego, producentów wysokobiałkowych pasz i hodowców zwierząt gospodarskich oraz będą ogólnie dostępne dla instytucji naukowych i naukowo-dydaktycznych.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 27.01.16
Liczba odwiedzin :2230