Strona główna Zadania
Zadanie 2.3 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 2.3. Zastosowanie metod biotechnologicznych dla zwiększenia biologicznego w hodowli roślin strączkowych".

 

Wykonawca: IGR PAN                          

Współpraca: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

 

Cel: Celem badań będzie opracowanie metod wykorzystujących kultury zarodków in vitro w powiązaniu z techniką pojedynczych nasion do szybkiego utrwalania zmienności rekombinacyjnej i mutacyjnej łubinu białego (Lupinus albus L.), grochu siewnego (Pisum sativum L.) i bobiku (Vicia faba var. minor L.) w powiązaniu z selekcją genotypów o pożądanych cechach, a także przystosowanie metody hodowli odmian syntetycznych bobiku do wytwarzania mieszańców syntetycznych z wykorzystaniem linii wsobnych.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

 • Przeprowadzenie doświadczeń w celu określenia optymalnych warunków uprawy łubinu białego i bobiku w warunkach szklarniowych w ciągu całego roku, ustalenie warunków prowadzenia kultur in vitro zarodków wyizolowanych z niedojrzałych nasion łubinu białego i bobiku, a także wykonanie krzyżowań w celu uzyskania mieszańców grochu, łubinu białego i bobiku do dalszych badań..
 • Przygotowanie materiałów wyjściowych bobiku do hodowli odmian syntetycznych, zbadanie stopnia obcozapylenia, wytworzenie populacji syntetycznych z istniejących linii homozygotycznych oraz indukowanie mutacji.

2) Etap II – 2017 .:

 • Rozpoczęcie procesu uzyskiwania linii SSD grochu siewnego, łubinu białego i bobiku metodą tradycyjną oraz z wykorzystaniem kultury in vitro zarodków.
 • Wybór markerów molekularnych związanych z odpornością grochu na badane choroby oraz ich weryfikacja na materiałach hodowlanych.
 • Testowanie populacji syntetycznych bobiku uzyskanych w poprzednim etapie, wysiew pokolenia M1, wytwarzanie nowych populacji syntetycznych, badanie stopnia obcozapylenia, traktowanie nasion mutagenami chemicznymi i wysiew w izolacji zupełnej.

2) Etap III – 2018 .:

 • Genotypowanie roślin mieszańcowych grochu za pomocą wybranych markerów molekularnych.
 • Kontynuacja procesu otrzymywania linii SSD łubinu białego i bobiku za pomocą kultur in vitro.
 • Chów wsobny linii homozygotycznych bobiku otrzymanych metodą tradycyjną, testowanie populacji syntetycznych bobiku uzyskanych w poprzednich etapach, wytwarzanie nowych populacji syntetycznych, badanie stopnia obcozapylenia, wysiew pokolenia M1 i M2.


3) Etap IV – 2019 r.:

 • Uzyskanie linii SSD grochu siewnego, łubinu białego i bobiku oraz ich rozmnożenie.
 • Chów wsobny linii homozygotycznych bobiku otrzymanych metodą tradycyjną, testowanie populacji syntetycznych bobiku uzyskanych w poprzednich etapach, wytwarzanie nowych populacji syntetycznych, badanie stopnia obcozapylenia, wysiew pokolenia M2 i M3.

4) Etap V – 2020 r.:

 • Genotypowanie linii SSD grochu siewnego za pomocą markerów wykorzystanych do selekcji w pokoleniu F2 oraz ocena ich zmienności fenotypowej, weryfikacja efektywności selekcji markerowej na choroby grochu za pomocą testów inokulacyjnych.
 • Testowanie uzyskanych populacji syntetycznych bobiku, wysiew pokolenia M4, opracowanie metodyki hodowli odmian syntetycznych bobiku.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

W wyniku przeprowadzonych badań oraz analizy możliwości spółek hodowlanych w zakresie wdrażania nowoczesnych metod biotechnologicznych zostaną sporządzone protokoły zawierające szczegółowy opis metod pozwalających na wdrożenie systemów skracania cyklu hodowlanego roślin strączkowych. Zainteresowanym podmiotom zostanie przekazana dokumentacja zawierająca szczegółowy opis poszczególnych etapów cyklu hodowlanego prowadzonego z wykorzystaniem kultur in vitro. Zastosowanie przez spółki hodowlane opracowanych procedur pozwoli na skrócenie cyklu hodowli nowych odmian grochu i łubinu co najmniej o 2-3 lata, co w efekcie spowoduje zmniejszenie kosztów hodowli tych gatunków roślin o ok. 20%.

W trakcie realizacji Programu przewiduje się uzyskanie kilkuset linii SSD o wysokim stopniu homozygotyczności, które zostaną przekazane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie hodowli roślin. Linie te będą mogły być włączone bezpośrednio do doświadczeń hodowlanych, a kilka najlepszych może zostać zarejestrowanych jako nowe odmiany.

Opracowana metoda hodowli odmian syntetycznych bobiku będzie miała zastosowanie w praktycznej hodowli nowych odmian. Odmiany syntetyczne charakteryzują się wyższym plonowaniem ze względu na występowanie efektu heterozji i lepszym przystosowaniem do warunków środowiska. Ze względu na krótki cykl hodowlany zmniejszą się koszty hodowli twórczej zachowawczej. Wyniki przeprowadzonych prac będą ogólnie dostępne dla instytucji naukowych i naukowodydaktycznych.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 27.01.16
Liczba odwiedzin :3003